Basketball 4th Grade Boys

Roster

 Jimmy Baumover
 Alonzo Verastegi
 Rodrigo Verastegi
 Braxton Williamson
 Mitchel Zheng
 Ansh Patel